Regulamin i Warunki

 1. Lombard GOLD to firma handlowo-usługowa świadcząca usługi w zakresie ekspresowych pożyczek pod zastaw.
 2. Kwoty pożyczki wypłacane są od ręki bez zbędnych formalności, zaświadczeń o zarobkach i żyrantów.
 3. Wymogiem zawarcia umowy pożyczki jest posiadanie przez Pożyczkobiorcę ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 4. Pożyczkobiorca musi być pełnoletni
 5. Podpisanie umowy jest jednoznaczne z oświadczeniem Pożyczkobiorcy, że pozostawione rzeczy stanowią jego własność i nie są obciążone prawem firm, osób trzecich oraz nie pochodzą z przestępstwa
 6. Jeżeli istniej zastrzeżenia do funkcjonowania danego przedmiotu lub wątpliwości dotyczące źródła pochodzenia pracownik Lombard Gold może odmówić zawarci umowy z Pożyczkobiorcą
 7. Przyjmowane przez Lombard Gold przedmioty są oceniane i wyceniane według uznania i doświadczenia naszych pracowników.
 8. Wartość rynkowa przedmiotów będących zastawem udzielanej pożyczki musi być większa niż 50% udzielonej kwoty pożyczki włącznie z przysługującymi odsetkami.
 9. Pożyczkobiorca określa termin spłaty pożyczki.
 10. Prowizja, termin i inne warunki pożyczki uzgodnione pomiędzy Pożyczkobiorcą a Lombardem Gold określa umowa pożyczki.
 11. Lombard Gold nie pobiera prowizji z góry, pożyczona kwota jest w całości wypłacana do rąk własnych Pożyczkobiorcy.
 12. Umowa pożyczki podpisana przez osobę uprawniona (pracownika lub właściciela Lombard Gold) oraz Pożyczkobiorcę jest jedynym dowodem otrzymanej pożyczki.
 13. Podpisanie umowy jest również pokwitowaniem odbioru ustalonej w umowie kwoty pieniędzy.
 14. Standardowy okres na jaki zawierana jest umowa pożyczki to od 2 do 30 dni kalendarzowych, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.
 15. Prowizja od udzielonej pożyczki jest uzależniona od kwoty pożyczki i terminu spłaty, jednak nie mniejsza niż 5PLN
 16. Odbioru zastawu i zwrot pożyczki z prowizją określonych w umowie oraz do dnia w niej oznaczonego, może dokonać Pożyczkobiorca, bądź osoba przez niego upoważniona.
 17. W przypadku gdy Pożyczkobiorca lub osoba przez niego upoważniona nie będzie posiadał przy sobie dowodu tożsamości lub odmówi jego okazania
 18. Lombard Gold może odmówić wydania towaru.
 19. Lombard Gold zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za odnowienie umowy w przypadku odbioru zestawu po ustalonym terminie w wysokości 2% wartości pożyczki za każdy dzień.
 20. Pożyczkobiorca po wpłaceniu kwoty prowizji uzgodnionej w umowie może przedłużyć termin spłaty pożyczki. Potwierdzeniem przedłużenia umowy jest nowa umowa z kolejnym terminem spłaty uzgodnionym z Pożyczkobiorcą, jest również jednoznaczna z przedłużeniem terminu odbioru zastawu.
 21. Lombard Gold jest zobowiązany do należytego przechowywania przedmiotu zastawu.
 22. Jeżeli Pożyczkobiorca odbierze przedmiot zastawu przed upływem czasu umowy, opłata za przechowywanie liczona jest do dnia bieżącego, a nie do końca umowy.
 23. Zgodnie z umową w przypadku braku spłaty pożyczki, przedłużenia jej na kolejny termin, jak i również braku kontaktu ze strony Pożyczkobiorcy zastawione przedmioty przechodzą na własność Lombardu Gold. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, po upływie trzech dni od zakończenia umowy, Lombard Gold wystawia do sprzedaży przeterminowane zastawy. Wszelkie roszczenia pomiędzy Pożyczkobiorcą, a Lombardem Gold w kwestii pożyczki oraz zastawu wygasają.
 24. Wszystkie zmiany dotyczące umowy należy uzgodnić osobiście z pracownikiem Lombard Gold.
 25. Na zakupiony towar Lombard Gold udziela 30 dniowej gwarancji rozruchowej na sprawdzenie wad ukrytych.
 26. Lombard Gold jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 20:00
 27. Podpisanie umowy przez Pożyczkobiorcę jest jednoczesnym oświadczeniem, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 28. W sprawach nieregulowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie przepisy kodeksu Cywilnego. „Komisant nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wad prawne, jeżeli przed zawarciem umowy podał to do wiadomości kupującego. Jednak wyłączenie odpowiedzialności nie dotycz wad rzeczy, o których Komisant wiedział luz z łatwością mógł się dowiedzieć. „
 29. Art. 770 Kodeksu Cywilnego